Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Chia sẻ: